Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi sai

1 8

Mẫu thuyết minh thu hồi chi sai

Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi sai là mẫu bản thuyết minh được lập ra để lên nội dung bài thuyết minh về việc thu hồi chi sai. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản thuyết minh thu hồi chi sai

 

Mẫu số: S91TM-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

* THUYẾT MINH THU HỒI CHI SAI

Đơn vị tính:………

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

Thuyết minh thu hồi chi sai

A

B

1

2

Nguồn NSNN

THN00

 

 

Số chưa nộp về BHXH cấp trên năm trước chuyển sang

THN01

 

 

Số phải nộp trong năm

 

Tổng cng

THN02

 

 

Cơ quan BHXH

THN03

 

 

Đại diện chi trả xã, phường

THN04

 

 

Cơ quan Bưu đin

THN05

 

 

Cá nhân, đơn vị khác

THN06

 

 

S đã nộp trong năm

THN07

 

 

Số còn phải nộp BHXH cấp trên chuyển kỳ sau

 

Tổng cng

THN08

 

 

Cơ quan BHXH

THN09

 

 

Đại diện chi trả xã, phường

THN10

 

 

Cơ quan Bưu điện

THN11

 

 

Cá nhân, đơn vị khác

THN12

 

 

Nguồn Qu

THQ00

 

 

Số chưa nộp về BHXH cấp trên năm trước chuyển sang

THQ01

 

 

Số phải nộp trong năm

 

Quỹ BHXH, BHTN

Tổng cng

THQ02

 

 

Cơ quan BHXH

THQ03

 

 

Đại diện chi trả xã, phường

THQ04

 

 

Cơ quan Bưu điện

THQ05

 

 

Trung tâm dịch vụ việc làm

THQ06

 

 

Đơn vị sử dụng lao động

THQ07

 

 

Cá nhân, đơn vị khác

THQ08

 

 

Quỹ BHYT

 

Tng cng

THQ09

 

 

sở KCB

THQ10

 

 

Cá nhân, đơn vị khác

THQ11

 

 

Số đã nộp trong năm

THQ12

 

 

Số còn phải nộp BHXH cấp trên chuyển kỳ sau

 

Tng cng

THQ13

 

 

Cơ quan BHXH

THQ14

 

 

Đại diện chi trả xã, phường

THQ15

 

 

Cơ quan Bưu đin

THQ16

 

 

Trung tâm dịch vụ việc làm

THQ17

 

 

Đơn vị sử dụng lao động

THQ18

 

 

Cơ sở KCB

THQ19

 

 

Cá nhân, đơn vị khác

THQ20

 

 

Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi sai

Mẫu số S91TM-BH: Thuyết minh thu hồi chi sai

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Bảo hiểm Xem thêm