Mẫu sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

1 7

Mẫu sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là gì? Mẫu sổ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là gì?

Mẫu sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi. Mẫu nêu rõ thông tin tài sản hạ tầng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

ĐƠN VỊ: ………………………………………

MÃ QHNS: ……………………………………

Mẫu số: S80-H

(Ban hành theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính)

SỔ TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI

Năm ...

Loại tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi: ...

STT

GHI TĂNG TSHTGT- TL

 

Chứng từ

Tên, ký hiệu TSHTGT- TL

Cấp, loại

Năm xây dựng

Năm đưa vào sử dụng ở đơn vị

Thẻ TSHTGT- TL

Nguyên giá TSHTGT- TL

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …………….

Ngày ....tháng....năm……

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Mẫu sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm