Mẫu số TB05/AC: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

1 431

Mẫu số TB05/AC: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Mẫu số TB05/AC: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in là mẫu thông báo được lập ra để thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in. Mẫu thông báo nêu rõ tên cơ quan thuế thông báo, lý do sử dụng hóa đơn tự in, đặt in... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in tại đây.

Thông báo phát hành hóa đơn - Mẫu TB01/AC

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001

Mẫu số TB05/AC: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Mẫu số TB05/AC: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Nội dung cơ bản của mẫu số TB05/AC: Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in như sau:

  Mẫu số TB05/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/TT-BTC ngày 31/3/2014
của Bộ Tài chính)
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Số: ....../TB-........ .............., ngày....tháng....năm.....

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in

Kính gửi: ......................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo: ..........................................................

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Sau khi xem xét văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in số ...... ngày...tháng...năm... của .....(tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ),

...(Tên cơ quan thuế)............... thông báo:

Trường hợp của .....(tên người nộp thuế)........ đủ điều kiện/không đủ điều kiện được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

Lý do:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế .............. theo số điện thoại: .......................... địa chỉ: .................. hoặc có văn bản gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

...(Tên cơ quan thuế) ......... thông báo để người nộp thuế được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 431
Thủ tục hành chính Xem thêm