Mẫu TB04/AC: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

1 5.088

Mẫu TB04/AC: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu TB04/AC: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn. Mẫu thông báo điều chỉnh nêu rõ tên đơn vị phát hành hóa đơn, nội dung thay đổi... Mẫu thông báo được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001

Hóa đơn bán hàng

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Mẫu TB04/AC: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu TB04/AC: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Nội dung cơ bản của mẫu TB04/AC: Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn như sau:

                                          Mẫu: TB04/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn .................................................................................

2. Mã số thuế:.............................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................

4. Điện thoại:..............................................................................................................

Ngày........tháng........năm............., (tổ chức, cá nhân) đã có thông báo phát hành hóa đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:

STT Thông tin thay đổi Thông tin cũ Thông tin mới
       
       
       

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:.................................................................................................................

- Mã số thuế:.................................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:........................................................................

                               ........, ngày.........tháng.........năm.........
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 5.088
Thủ tục hành chính Xem thêm