Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ Viễn thông

1 430

Biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ Viễn thông mà chúng tôi sưu tầm được. Đây là mẫu biên bản sử dụng trong trường hợp khách hàng muốn ngừng, không tiếp tục sử dụng dịch vụ viễn thông nữa. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ Viễn thông

BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Mã số thanh lý:..................................

Mã số tạm dừng: ..............................

- Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 14/06/2005

  • Căn cứ Luật Viễn thông của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 6 số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
  • Căn cứ hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông số: / ngày / /
  • Căn cứ yêu cầu của......................................

Hôm nay, ngày ... tháng ...năm….. tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng…………, chúng tôi gồm:

Bên A: (Phía Khách hàng):

Đại diện là:.................................................................

Chức vụ:.......................................................

Số điện thoại liên hệ:.......................................................

Địa chỉ:.......................................................

Bên B: (Phía Trung tâm Dịch vụ khách hàng…………):

Đại diện là:.......................................................

Chức vụ:.......................................................

Số điện thoại liên hệ:.......................................................

Địa chỉ:.......................................................

Cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng sử dụng dịch vụ

Số máy: Được ký kết ngày ............/.........../............theo các điều khoản sau:

Điều I: Lý do thanh lý hợp đồng:

Điều II: Bên A chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ số cước phí của máy:

Mã số thanh toán tính đến thời điểm tháo hủy theo hóa đơn do…………cung cấp.

Bên B đã tạm thu cước số tiền là.......................................................

(Bằng chữ:.......................................................)

Đến ngày 10 tháng sau có hóa đơn thu cước chính thức mời Quý khách đến để thanh quyết toán số tiền VTHN đã tạm thu của Quý khách tại:…………………………………………………………….….…………………...

…………………………………………………………………………………………………………….………………………

Điều III: Bên B có trách nhiệm ngừng cung cấp dịch vụ để không phát sinh cước.

Điều IV: Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận như trên.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ Viễn thông

Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ Viễn thông

Đánh giá bài viết
1 430
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm