Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

Khi hết hạn hợp đồng thuê nhà ở giữa bên thuê là doanh nghiệp và bên cho thuê là một cá nhân nào đó, bạn phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà để tránh những rắc rối về pháp lý sau này. Mời bạn đọc tải mẫu Thanh lý hợp đồng thuê nhà tại đây và cùng tham khảo nội dung chi tiết.

1. Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số: đường...........phường :.................. quận...................)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:.......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do...........................

cấp ngày.......tháng.......năm..............................................................

Địa chỉ thường trú:..............................................................................

...........................................................................................................

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:.........................................................................................

Trụ sở số:.............................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:....................................................

Do Ông (Bà):.......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do..............................

cấp ngày.......tháng.......năm....................................................................

Địa chỉ thường trú:.................................................................................

.............................................................................................................

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:.................................................

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày .....tháng ....năm.......

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành..........bản, mỗi bản............trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số.......... lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số............... ngày...........tháng...........năm…....

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------***-----------

THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường.......................phường/xã....................... quận/huyện...........................thành phố/tỉnh........................)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà: .......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:………………..............….Do………...................Cấp ngày.........

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty: ......................................................................................................................

Trụ sở số: ...................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ...........................................................................

Do Ông (Bà): ...............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................

Chứng minh nhân dân số:………………..............….Do………...................Cấp ngày.........

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày..........tháng ..........năm...............

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành..........bản, mỗi bản............trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số..........lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số .................. ngày...........tháng...........năm…....

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 53.680
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm