Mẫu thỏa thuận khung

1 13

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu thỏa thuận khung để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu thỏa thuận khung nhé.

1. Định nghĩa mẫu thỏa thuận khung là gì?

Mẫu thỏa thuận khung là mẫu bản thỏa thuận được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận khung. Mẫu nêu rõ nội dung thỏa thuận, thông tin nhà thầu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu thỏa thuận khung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……..., ngày …… tháng …… năm ……

THOẢ THUẬN KHUNG

Số: _________

V/v cung cấp thuốc ............................................................................. thuộc Gói thầu số ......................................... (theo quyết định được phê duyệt)

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-…… ngày .../.../….. của …[Đơn vị có thẩm quyền]… về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu …[ghi tên gói thầu]…. của ……[ghi tên đơn vị mua sắm tập trung]…;

Căn cứ Quyết định số …..../QĐ-.......... ngày …../…../….. của …[ghi tên đơn vị mua sắm tập trung]…về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu …[ghi tên gói thầu]….;

Căn cứ Quyết định số…..../QĐ-.......... ngày …/…./….. của …[ghi tên đơn vị mua sắm tập trung]…về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu…[ghi tên gói thầu]…. ;

Căn cứ Thư chấp thuận Hồ sơ đề xuất và trao thỏa thuận khung của …[ghi tên đơn vị mua sắm tập trung]…,

……[Ghi thêm các căn cứ khác (nếu có)]……

Hôm nay, ngày ………… tháng ……. năm … , tại …[ghi tên địa điểm ký thỏa thuận khung ]…, Chúng tôi gồm:

I. Cơ quan ký thỏa thuận khung (sau đây gọi là Bên A):

Tên Chủ đầu tư [ghi tên chủ đầu tư]: _______________________________________

Địa chỉ: ______________________________________________________________

Điện thoại: ___________________________________________________________

Fax: _________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________

Tài khoản: ____________________________________________________________

Mã số thuế: ___________________________________________________________

Đại diện là ông/bà: _____________________________________________________

Chức vụ: _____________________________________________________________

Giấy ủy quyền ký Thỏa thuận khung số ngày tháng năm (trường hợp được ủy quyền).

II. Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu [ghi tên nhà thầu trúng thầu]: __________________________________

Địa chỉ: ______________________________________________________________

Điện thoại: ___________________________________________________________

Fax: _________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________

Tài khoản: ____________________________________________________________

Mã số thuế: ___________________________________________________________

Đại diện là ông/bà: _____________________________________________________

Chức vụ: _____________________________________________________________

Giấy ủy quyền ký Thỏa thuận khung số ngày tháng năm (trường hợp được ủy quyền).

Hai bên thống nhất ký kết Thỏa thuận khung cho việc cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế trên toàn quốc/địa phương theo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số …………………………….. như sau:

1. Phạm vi cung cấp

- Phạm vi cung cấp là các mặt hàng thuốc trúng thầu theo số lượng của từng phần được phân bổ cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

- Trên cơ sở Thỏa thuận khung này, Nhà thầu và các cơ sở y tế trên toàn quốc sẽ ký hợp đồng để cung ứng thuốc cho từng cơ sở y tế.

2. Thời gian, địa điểm giao hàng:

- Nhà thầu giao hàng làm nhiều đợt trong thời gian từ ngày ...................... đến hết ngày ..................... quy định trong hợp đồng. Các cơ sở y tế (bên mua) dự trù số lượng thuốc tùy theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị; nhà thầu phải đáp ứng cung cấp đủ số lượng, đạt chất lượng hàng hóa theo thời gian thỏa thuận với các cơ sở y tế được quy định trong hợp đồng. Bên mua có thể dự trù hàng đột xuất khi cần thiết phục vụ kịp thời cho công tác khám chữa bệnh.

- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại kho của bên mua theo danh mục các cơ sở y tế đính kèm thuộc Gói thầu .........................................................

3. Điều kiện bàn giao hàng hóa, thanh toán, thanh lý hợp đồng

Ghi rõ các điều kiện cụ thể, phù hợp với tình hình cụ thể trên địa bàn.

4. Hướng dẫn sử dụng hàng hóa, điều kiện bảo hành

Ghi rõ điều kiện cụ thể đối với từng địa bàn cụ thể

5. Trách nhiệm của Bên A(1)

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung đến các cơ sở y tế y tế thuộc phạm vi cung cấp của Thỏa thuận khung theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu trong việc thương thảo và ký hợp đồng với các cơ sở y tế.

- ….Bổ sung thêm các điều khoản chi tiết phù hợp với tình hình từng địa phương….

6. Trách nhiệm của bên B(1)

- Tiến hành ký kết Thỏa thuận khung với của …[ghi tên đơn vị mua sắm tập trung]… để cung cấp các mặt hàng thuốc thuộc gói thầu

- Ký hợp đồng mua bán thuốc với các cơ sở y tế theo số lượng của từng mặt hàng đã phân bổ cho từng cơ sở y tế. [ghi rõ thời gian, địa điểm, quy định cụ thể]

- Cung ứng đầy đủ thuốc và đúng tiến độ theo đúng chủng loại, số lượng, đơn giá không vượt quá giá trúng thầu đã được phê duyệt.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong điều kiện chung nêu tại Chương V và điều kiện cụ thể nêu tại Chương VI và nội dung của Bản cam kết được nêu trong Hồ sơ yêu cầu (đính kèm các bản cam kết của nhà thầu);

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng đã ký giữa Nhà thầu với các cơ sở y tế.

- …..Bổ sung thêm các điều khoản chi tiết phù hợp với tình hình từng địa phương….

7. Hiệu lực và thời hạn thực hiện thỏa thuận khung

- Thỏa thuận khung này là cơ sở để các cơ sở y tế ký hợp đồng mua thuốc với nhà thầu cung cấp thuốc.

- Thời gian thực hiện Thỏa thuận khung: Kể từ ngày ký đến hết ngày

.........................

8. Xử phạt do vi phạm

- Việc xử phạt do vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận khung/Hợp đồng đã ký kết được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Thỏa thuận khung này được làm thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bàn./.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG

Ghi chú:

(1) Thỏa thuận khung phải quy định rõ các điều khoản về trách nhiệm của Bên A và Bên B trong quá trình thực hiện Thỏa thuận khung.

Mẫu thỏa thuận khung

Mẫu thỏa thuận khung

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm