Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung

1 5

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung là gì? Mẫu thỏa thuận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung là gì?

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung là mẫu bản thỏa thuận được lập ra để thỏa thuận về việc phân chia nghĩa vụ nuôi con chung.

2. Mẫu thỏa thuận về việc phân chia nghĩa vụ nuôi con chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
—–o0o—–

………., ngày….. tháng….. năm……….

THỎA THUẬN PHÂN CHIA NGHĨA VỤ NUÔI CON CHUNG
Hôm nay, ngày … tháng … năm 201…; tại Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

VỢ: BÀ ……………………..…………………… (Sau đây được gọi là “Bên A”)

Sinh năm: …../……/………

CMND số: …………………..Cấp ngày: …../……/……… Cấp tại: ………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:………………………………………………..…………………………

CHỒNG: ÔNG ………………………………….. (Sau đây được gọi là “Bên B”)

Sinh năm: …../……/………

CMND số: ………………….. Cấp ngày: …../……/……… Cấp tại: …………...……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……..……………………………………………………………….…..

NỘI DUNG THỎA THUẬN

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày … tháng … năm ….. trên cơ sở tự nguyện, có Giấy chứng nhận kết hôn số: ………….. do UBND phường/xã ……………… cấp ngày …../……/……..

Trong thời gian chung sống, chúng tôi có 2 con chung:

1. Cháu …………………. Giới tính: …………. Sinh ngày … tháng … năm …

2. Cháu …………………. Giới tính: …………. Sinh ngày … tháng … năm …

Nay vì lý do riêng, chúng tôi không thể sống chung được nữa và thỏa thuận phân chia nghĩa vụ nuôi con chungnhư sau:

1. Cháu …………………. Giới tính: …………. Sinh ngày … tháng … năm …… sẽ do anh/chị ………………… trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc.

2. Cháu …………………. Giới tính: …………. Sinh ngày … tháng … năm …… sẽ do anh/chị ………………… trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc.

CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

· Bên A tức Bà ……………………………. cam kết:

– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

– Việc giao kết Thỏa thuận này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc bị ép buộc và trong tình trạng hoàn toàn minh mẫn;

– Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã ghi nhận trong Thỏa thuận này.

· Bên B tức Ông ……………………………. cam kết:

– Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;

– Việc giao kết Thỏa thuận này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc bị ép buộc và trong tình trạng hoàn toàn minh mẫn;

– Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã ghi nhận trong Thỏa thuận này.

· Cam kết chung:

– Có nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng con chung và tạo điều kiện môi trường tốt nhất để con được phát triển toàn diện;

– Nếu có phát sinh những biến cố hay sự thay đổi nào làm ảnh hưởng tới việc trực tiếp nuôi con cần phải thông báo ngay cho bên còn lại, để có sự thay đổi điều chỉnh phù hợp;

– Có nghĩa vụ chung đối với cả con chung mà mình không trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc, phối hợp, hỗ trợ cùng nhau trong việc chăm sóc nuôi dưỡng con chung;

– Có quyền thăm nom, gặp gỡ, trợ cấp cho con chung nhưng không được gây ảnh hưởng, xâm hại tới quyền trực tiếp chăm sóc của bên còn lại;

– Hai bên cùng thống nhất quyền lợi của con chung là cao nhất, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu các con bị ảnh hưởng hay mong muốn được ở với bố hay mẹ, thì các bên phải tôn trọng và tạo điều kiện cho con.

KÝ KẾT VÀ HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

– Thỏa thuận này có hiệu lực ngay sau khi các bên ký kết.

– Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Thỏa thuận này, đều hiểu, chấp nhận toàn bộ các nội dung của Thỏa thuận và cam kết thực hiện.

– Nếu có tranh chấp trước tiên sẽ hoà giải thương lượng, nếu không tự giải quyết được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

– Các bên cam đoan không đơn phương chấm dứt Thỏa thuận này với bất kỳ lý do gì.

Vợ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung

Mẫu thỏa thuận về phân chia nghĩa vụ nuôi con chung

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm