Mẫu thông báo bàn giao căn hộ chung cư

1 28

Mẫu bản thông báo bàn giao căn hộ chung cư

Mẫu thông báo bàn giao căn hộ chung cư là văn bản của chủ nhà thầu căn hộ chung cư thông báo đến người mua căn hộ về việc đã hoàn thiện căn hộ và yêu cầu người mua đến nhận bàn giao nhà. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản thông báo bàn giao căn hộ chung cư

TÊN CƠ QUAN …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
Vv: Bàn giao căn hộ chung cư

Kính gửi: ……………………………………………

Căn cứ vào hợp đồng, đơn đăng kí nguyện vọng mua căn hộ số ………., chung cư …………. tại……………….. giữa công ty………. và ông/bà…………..

Đến nay, công ty ……….. đã hoàn thành xong khu chung cư ………… để đi vào hoạt động. Bằng thông báo này, công ty………… yêu cầu ông/bà đến nộp hoàn thành tiền mua căn hộ số ………. và nhận bàn giao căn hộ chung cư.

Số tiền là: ………………………………………………………………………….…..

Bằng chữ…………………………………………………………….……………..…..

Thời gian nộp: …………………………………………………………..……………..

Hình thức nộp tiền: …………………………………………………………………….

+ Nộp tiền mặt: (địa chỉ nộp tiền; số điện thoại người thu tiền…)

+ Nộp ngân hàng: (tên tài khoản, người hưởng, nội dung nộp…….)

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Mẫu thông báo bàn giao căn hộ chung cư

Mẫu thông báo bàn giao căn hộ chung cư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 28
Thủ tục hành chính Xem thêm