Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2019-2020

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020 là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cơ quan quản lý, nội dung thông báo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020 như sau:

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) ...............................

(Tên cơ sở giáo dục) ............................................................

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp ...

Lớp ...

Lớp ...

Lớp ...

Lớp ...

I

Điều kiện tuyển sinh

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

Đầy đủ

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Theo văn bản chỉ đạo

Theo văn bản chỉ đạo

Theo văn bản chỉ đạo

Theo văn bản chỉ đạo

Theo văn bản chỉ đạo

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

........, ngày...tháng...năm...

Thủ trưởng đơn vị

Đánh giá bài viết
1 338
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm