Mẫu thông báo chấm dứt cho vay

1 7

Mẫu thông báo chấm dứt cho vay là gì? Mẫu thông báo chấm dứt gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo chấm dứt cho vay là gì?

Mẫu thông báo chấm dứt cho vay là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chấm dứt cho vay. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, lý do chấm dứt... Mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng chính sách xã hội.

2. Mẫu thông báo chấm dứt cho vay

NHCSXH tỉnh, TP ……………
PGD quận, huyện ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ……. tháng……. năm………….

THÔNG BÁO CHẤM DỨT CHO VAY

Kính gửi:

Ông (bà)………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………

Ngày ………tháng ……….năm …………., giữa Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội và Ông (bà) đã ký

Hợp đồng tín dụng số …………………../HĐ-TD, ngày ………./……../…………..

để ....................................................................….........................................................

Mức duyệt cho vay: ……………………………………...đồng; Chi nhánh/Phòng giao dịch NHCSXH………………………………………….. đã giải ngân số tiền ......................... đồng

và dư nợ đến ngày……./……/…………….là …………………….đồng.

Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo chấm dứt cho vay đối với Ông (bà) do đã vi phạm

cam kết trong Hợp đồng tín dụng số …………………………….HĐ-TD, ngày ……/…../………,

theo biên bản kiểm tra ngày ……./……/……… kèm theo, cụ thể:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

Trong thời gian tối đa 03 tháng kể từ ngày thông báo, Ông (bà) ………………………………………………………………………………….

phải thực hiện trả nợ trước hạn, nếu ông (bà) không thực hiện trả nợ Chi nhánh/Phòng giao dịch NHCSXH chuyển nợ quá hạn số tiền nêu trên.

Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo để ông (bà) được biết./.

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Thông báo chấm dứt cho vay được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại NHCSXH, 01 bản gửi cho khách hàng vay vốn hoặc người được ủy quyền.

Mẫu thông báo chấm dứt cho vay

Mẫu thông báo chấm dứt cho vay

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm