Mẫu thông báo chậm lương vì dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang hoành hành ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vì vậy việc trả chậm lương cho nhân viên là điều không thể tránh khỏi. Sau đây là mẫu thông báo chậm lương vì dịch bệnh Covid-19, mời các bạn tham khảo.

1. Doanh nghiệp có được phép trả chậm lương do dịch bệnh Covid-19

Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì được trả chậm không quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Cụ thể hơn, Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP giải thích:

Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì được trả chậm không quá 01 tháng.

Đồng thời, việc trả thêm một khoản tiền do chậm trả lương được quy định như sau:

Nếu trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố hoặc lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp mở tài khoản thông báo tại thời điểm trả lương.

2. Mẫu thông báo chậm lương vì dịch bệnh Covid-19

(TÊN CÔNG TY)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……./……….

……….,ngày…….tháng…....năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc chậm lương tháng…../2020)

Kính gửi: - Toàn bộ nhân viên tại công ty

- (Hoặc) Nhân viên tại Phòng/Bộ phận……..

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ vào tình hình hiện tại và nội dung các Hợp đồng lao động đã ký với nhân viên.

Nay, Công ty xin thông báo về việc chậm trả lương tháng……/2020

- Lý do về việc chậm trả lương: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty; dù công ty đã dùng mọi biện pháp để khắc phục nhưng buộc phải thu hẹp việc kinh doanh để duy trì hoạt động qua mùa dịch.

- Thời gian trả lương vào ngày(1): .......ví dụ: Ngày 20/04/2020 (ngày trả lương theo ký kết hợp đồng là ngày 05 hàng tháng, nhưng chậm trả 15 ngày).........

- Tất cả những khoản chi phí trả thêm cho nhân viên vì lý do chậm lương (nếu có) sẽ được công ty thanh toán đầy đủ theo quy định pháp luật(2)

Với tình hình bất lợi như hiện tại, công ty hy vọng toàn thể nhân viên sẽ chung tay cùng nhau vượt qua.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú:

(1) Ghi rõ thời gian dự kiến trả chậm lương cho nhân viên, lưu ý thời gian dự kiến chậm lương này không được quá 01 tháng so với thời gian trả lương theo thỏa thuận (quy định tại Điều 96 Bộ luật lao động 2012)

(2) Thanh toán theo quy định tại Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Lưu ý: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với nhiều điểm mới, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 245
Việc làm - Nhân sự Xem thêm