Mẫu thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1 17

Mẫu thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Mẫu thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

(Địa danh), ngày tháng năm

THÔNG BÁO
Về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (3), (1) thông báo như sau:

Kế hoạch bảo vệ môi trường của (3) chưa được xác nhận đăng ký vì các lý do sau đây:

1. ...

2. ...

(1) thông báo để (2) biết và hoàn thiện hồ sơ đăng ký./

Nơi nhận:
- (02) để thực hiện;
- …;
- Lưu: ...

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

(2) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(3) Tên đầy đủ, chính xác của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).

Mẫu thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Mẫu thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
Thủ tục hành chính Xem thêm