Mẫu thông báo chuyển nợ quá hạn

1 24

Mẫu thông báo chuyển nợ quá hạn là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo chuyển nợ quá hạn là gì?

Mẫu thông báo chuyển nợ quá hạn là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc chuyển nợ quá hạn. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin nợ... Mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng chính sách xã hội.

2. Mẫu thông báo chuyển nợ quá hạn

NHCSXH tỉnh, TP ……………
PGD quận, huyện ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ……. tháng……. năm………….

THÔNG BÁO CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN

Kính gửi: Ông (bà)……………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội ............................................

thông báo:

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số ……………… ngày .... tháng .... năm ………..giữa Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội ......................…….....................

với khách hàng vay vốn là ông (bà): .............................................................................

- Số nợ gốc đến hạn ngày ……. tháng …… năm ……..là ...................................... đồng.

- Số tiền gốc chưa trả đã chuyển nợ quá hạn kể từ ngày ……tháng……năm…….. là……………………………………đồng.

(Bằng chữ: ................................................................................................................ ).

- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay tương ứng của các kỳ theo quy định.

Lý do chuyển nợ quá hạn: ...........................................................................................

........................................................................................................................…..........

........................................................................................................................…..........

Yêu cầu Ông (bà) ........................................................................................................

tìm mọi biện pháp sớm trả nợ số tiền nợ quá hạn nói trên cho Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội …………………………………………………………………………./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Thông báo chuyển nợ quá hạn được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại NHCSXH, 01 bản gửi khách hàng vay vốn hoặc người được ủy quyền.

Mẫu thông báo chuyển nợ quá hạn

Mẫu thông báo chuyển nợ quá hạn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 24
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm