Mẫu thông báo chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý

Biểu mẫu thông báo chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu số 09-TP-TGPL là biểu mẫu thông báo chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý được ban hành kèm thông tư 12/2018/TT-BTP về hoạt động nghiệp vụ quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Nội dung mẫu thông báo chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO

Về việc chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý

Kính gửi: Ông/Bà …......(3) …..……. hoặc …….. (4)…………

Địa chỉ liên hệ:………….....…………….(1)……… nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của Ông/Bà

……….......................(3) ................................... hoặc ……..…(4) …………., địa chỉ liên hệ: …………về việc:

…………………................……(5)……………..............……………...........................................................................................

Sau khi nghiên cứu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và các tài liệu gửi kèm theo (nếu có) cho thấy vụ việc của Ông/Bà không

thuộc thẩm quyền thụ lý của ……………….(1)…………………….. theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 của

Luật Trợ giúp pháp lý. Do vậy, (1) đã chuyển đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của Ông/Bà và các tài liệu gửi kèm theo (nếu

có) đến …………………………..(2)………………………….....................................................................................................

Vậy ………………(1)……………… thông báo để Ông/Bà được biết và liên hệ với .......………. (2) …………. để được trợ

giúp pháp lý theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TT/CN/TC.

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chuyển vụ việc;

(2): Tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nhận vụ việc;

(3): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;

(4): Họ và tên người yêu cầu trợ giúp pháp lý;

(5): Ghi tóm tắt yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Thông báo chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý

thông báo chuyển yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đánh giá bài viết
1 209

Video đang được xem nhiều

Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm