Mẫu thông báo công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp

1 91

Mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc công khai thông tin tài chính của trường cao đẳng, đại học. Mẫu thông báo nêu rõ nội dung tài chính... Mẫu được ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp như sau:

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học …

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí/1SV/năm năm học...

Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học

I

Học phí chính quy chương trình đi trà

     

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

   
 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

   

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

   
 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

   

3

Đại học

Triệu đồng/năm

   
 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

   

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

   

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

   

II

Học phí chính quy chương trình khác

     

1

Tiến sĩ

Triệu đồng/năm

   
 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

   

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

   
 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

   

3

Đại học

Triệu đồng/năm

   
 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

   

4

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

   

5

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

   

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm

     

1

Đại học

Triệu đồng/năm

   
 

Khối ngành...

Triệu đồng/năm

   

2

Cao đẳng sư phạm

Triệu đồng/năm

   

3

Trung cấp sư phạm

Triệu đồng/năm

   

IV

Tổng thu năm

Tỷ đồng

   

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

   

2

Từ học phí

Tỷ đồng

   

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

   

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

   
 

..........., ngày...tháng...năm...

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp

Mẫu thông báo về việc công khai tài chính của trường ĐH, CĐ, trung cấp

Đánh giá bài viết
1 91
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm