Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành Biên lai

Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin biên lai

Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành Biên lai được ban hành kèm theo Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí thuộc ngân sách nhà nước. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin biên lai

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI

1. Tên cơ quan phát hành biên lai..................................................................

2. Mã số thuế (nếu có):.....................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................…

Ngày........tháng........năm............., (cơ quan thu phí, lệ phí) đã có thông báo phát hành biên lai. Nay (cơ quan thu phí, lệ phí) đăng ký thông tin thay đổi như sau:

STT

Thông tin thay đổi

Thông tin cũ

Thông tin mới

4. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:....................................................................

......, ngày.........tháng.........năm.........

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin biên lai

Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin biên lai

Đánh giá bài viết
1 557
Thủ tục hành chính Xem thêm