Mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

1 2

Mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công là gì? Mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công là gì?

Mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo... Mẫu được ban hành theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………./…………..

………., ngày tháng…..năm ……..

THÔNG BÁO
ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TUYẾN THÀNH CÔNG

Kính gửi: ……(Tên doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến thành công)…….

Căn cứ nghị định số /2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sở Giao thông vận tải thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công với các nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã KDVT: ...................................................................

2. Địa chỉ:....................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): .................................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số: ...................... ngày ……../…../………..
do ............................(tên cơ quan cấp) ……………. cấp.

Được tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh (hoặc nội tinh) kể từ ngày.... tháng.... năm………

- Tên tuyến: Nơi đi:………………………..Nơi đến: …………………………..và ngược lại (1).

- Bến xe đi:……………………..Bến xe đến: ............................................................

- Mã số tuyến: .............................................................................................................

- Cự ly vận chuyển: …………….. km; Hành trình chạy xe: ......................................

Giờ xe xuất bến:

+. Tại bến xe đi: ……….giờ…….phút, vào các ngày ................................................

+ Tại bến xe đến: ………giờ……phút, vào các ngày ................................................

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày thông báo ………(Tên doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến thành công) ………. có trách nhiệm đưa xe vào khai thác. Trường hợp sau 60 ngày kể từ ngày thông báo, nếu …..(Tên doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến thành công) …… không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo này không còn hiệu lực.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục ĐBVN;
- Sở GTVT...;
- Các Bến xe...;
- Lưu:....

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi: (1) Ghi tên tỉnh (nếu là tuyến liên tỉnh), ghi tên huyện, xã nơi đặt bến xe (nếu là tuyến nội tỉnh).

Mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Mẫu thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm