Mẫu thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

1 29

Mẫu thông báo về việc đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

Mẫu thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Mẫu được ban hành theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày tháng năm ………

THÔNG BÁO
Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A

Kính gửi:………………………

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: …………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Điện thoại:………………….. Fax:…………………….. Email: ………………..……

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………………

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh:

Số: ……………………………………Ngày tháng năm cấp: …………………………

Cơ quan ra quyết định hoặc cấp: ………………………………………………………

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: ………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: …………………….…………

Tự công bố đủ điều kiện hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đạt hạng A.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

IV. Chương trình khung huấn luyện nhóm 5

STT

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

0

0

1

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

6

6

0

 

2

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

0

 

3

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

0

 

II

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

7

7

 

 

1

Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

1

1

0

 

2

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.

4

4

0

 

3

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

1

1

0

 

4

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

1

1

0

 

III

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

 

 

1

Mẫu thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu thông báo đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 29
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm