Mẫu thông báo kết luận giám định

1 383

Mẫu thông báo về việc kết luận giám định

Mẫu thông báo về việc kết luận giám định là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc kết luận giám định. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin cơ quan thông báo, người nhận thông báo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc kết luận giám định như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Kính gửi: (1) ........................................

Căn cứ khoản 2 Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Bản kết luận giám định số: ................................... ngày ......... tháng ...... năm.......

Của............................... đối với: ...............................................................

trong vụ án: ..............................................................................................

xảy ra tại: .................................................................................................

Cơ quan (2) ...................................... thông báo cho ông/bà: .................

Là (1) về kết luận giám định trên như sau:

................................................................................................................

Cơ quan .................................. thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận:

- ...........................

- .............................

- Hồ sơ 02 bản.

..............................................

(1) Ghi rõ tư cách tham gia tố tụng: Bị can, bị cáo, bị hại, hoặc người tham gia tố tụng khác quy định tại Điều 214 BLTTHS;

(2) Ghi rõ cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Mẫu thông báo về việc kết luận giám định

Mẫu thông báo về việc kết luận giám định

Đánh giá bài viết
1 383
Thủ tục hành chính Xem thêm