Mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT

Mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT là gì? Mẫu thông báo kết quả gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT là gì?

Mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, kết quả giám định khám chữa bệnh... Mẫu được ban hành theo Quyết định 160/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……..

Mẫu số 27/BHYT

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

Tại .................................. quý … năm 20…..

Đơn vị: đồng

TT

Chỉ tiêu

Mã số

Số thẻ /số lượt

Số tiền

Trong đó ngoài định suất

(A)

(B)

(C)

(1)

(2)

(3)

A

KINH PHÍ KCB XÁC ĐỊNH TRONG KỲ

(1)

1.1

Nhóm 1

(2)

1.2

Nhóm 2

(3)

1.3

Nhóm 3

(4)

1.4

Nhóm 4

(5)

1.5

Nhóm 5

(6)

1.6

Nhóm 6

(7)

B

CHI KCB BỆNH NHÂN ĐKBĐ

(8)

1

Chi KCB phát sinh nơi khác

(9)

1.1

Ngoại trú

(10)

1.2

Nội trú

(11)

2

Chi KCB phát sinh tại đơn vị

(12)

2.1

Ngoại trú

(13)

2.2

Nội trú

(14)

C

CHI KCB ĐA TUYẾN ĐẾN

(15)

1

Chi KCB bệnh nhân đến

(16)

1.1

Ngoại trú

(17)

1.2

Nội trú

(18)

2

Trần thanh toán tuyến 2

(19)

2.1

Ngoại trú

(20)

2.2

Nội trú

(21)

3

Chi KCB đa tuyến đến chấp nhận thanh toán

(22)

3.1

Ngoại trú

(23)

3.2

Nội trú

(24)


Người lập biểu
(ký, họ tên)


Phụ trách giám định
(ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

…, ngày … tháng ... năm …
Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT

Mẫu thông báo kết quả giám định khám chữa bệnh BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm