Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

5 6.101

Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn là mẫu thông báo của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp về kết quả hủy hóa đơn. Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về thông báo kết quả hủy hóa đơn tại đây.

Mẫu bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai tỷ giá

Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Nội dung cơ bản của mẫu TB03/AC: Thông báo kết quả hủy hóa đơn như sau:

                        Mẫu: TB03/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 39/2014/TT-BTC ngày
31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

                Kính gửi:…………………………………………………………………...

Tên tổ chức, cá nhân:.................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………...............

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..................

Phương pháp hủy hóa đơn:……………………………………………………………...........

Hồi      giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ..........ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
5 6.101
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm