Mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu

1 3

Mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu là gì? Mẫu bản thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu là gì?

Mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về kết quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, kết quả kiểm tra... Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TB-TY-QLT

Nội, ngày..... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG THUỐC THÚ Y XUẤT KHẨU

1. Tên sản phẩm:..................................... Số lô:

2. Thành phần:

3. Giấy chứng nhận lưu hành số:

4. Tiêu chuẩn công bố áp dụng:

5. Phiếu phân tích chất lượng (ghi rõ tên đơn vị cấp, ngày cấp):

6. Khối lượng/Số lượng:

7. Nhà sản xuất:

8. Cửa khẩu xuất:

9. Thời gian xuất khẩu:

10. Cơ sở xuất khẩu:

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Lô hàng (Tên/số lượng)

Đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa xuất khẩu

(hoặc không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa xuất khẩu thì nêu lý do hoặc các yêu cầu khác nếu có).

Nơi nhận:
- Cơ sở xuất khẩu;
- Lưu VT:

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu

Mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y xuất khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm