Mẫu thông báo nợ đến hạn

1 13

Mẫu thông báo nợ đến hạn là gì? Mẫu bản thông báo được lập ra gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo nợ đến hạn là gì?

Mẫu thông báo nợ đến hạn là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nợ đến hạn. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin nợ... Mẫu được ban hành theo Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN của Ngân hàng chính sách xã hội.

2. Mẫu thông báo nợ đến hạn

NHCSXH tỉnh/thành phố ………
PGD quận, huyện ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ……. tháng……. năm………….

THÔNG BÁO NỢ ĐẾN HẠN

Kính gửi: Ông (bà)…………………………………………………….

Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội ……………..……thông báo:

Căn cứ Hợp đồng tín dụng số …………….. HĐ-TD, ngày .... tháng .... năm ………. giữa Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội ................................................................................................

với ông (bà): ...............................................................................................................

Theo thỏa thuận đến ngày ……… tháng …….năm………….. là ngày đến hạn trả nợ cuối cùng của hợp đồng tín dụng, với số tiền nợ gốc là ………………………. đồng và lãi chưa trả là………………………………. đồng.

Nếu đến ngày .... tháng .... năm …….. Ông (bà) ............................................................

không đến trả nợ hoặc không làm các thủ tục đề nghị gia hạn nợ, Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ chuyển sang nợ quá hạn, lãi suất nợ quá hạn là………...%/năm.

Yêu cầu Ông (bà) ........................................................................................................

trả nợ số tiền trên hoặc liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội…………………………………………………………………………. để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:...

GIÁM ĐỐC
(, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Thông báo nợ đến hạn được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại NHCSXH, 01 bản gửi cho khách hàng vay vốn hoặc người được ủy quyền

Mẫu thông báo nợ đến hạn

Mẫu thông báo nợ đến hạn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm