Mẫu thông báo nội bộ mới nhất

Mẫu thông báo nội bộ là một trong những mẫu văn bản đa dạng và phong phú được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp, công ty. Khi soạn thảo mẫu thông báo nội bộ các bạn cần chú ý về trích yếu nội dung thông báo, đối tượng được thông báo, nội dung thông báo, nêu rõ những yêu cầu cần có. VnDoc.com vừa cập nhật những mẫu thông báo nội bộ mới nhất mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bản thông báo nội bộ công ty tại đây.

1. Mẫu thông báo nội bộ mới nhất số 1

2. Mẫu thông báo nội bộ số 2

CÔNG TY ABC
TÊN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO
--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số:..../...../TB/TÊN ĐƠN VỊ

.................., ngày.........tháng..........năm........

THÔNG BÁO
V/v.........................................................................

Kính gửi: ...............................................................

(1) ...............................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Nơi nhận:

- ......................;

- Lưu ...... .

(2)

ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

Ghi chú:

(1): Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

(2): Quyền hạn của người ký: Lãnh đạo Công ty, hoặc tên phòng ban ký nhận.

Chữ in hoa cỡ chữ 12, đứng đậm.

3. Mẫu thông báo nội bộ số 3

TÊN CƠ QUAN ........... (1)
.......................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ................................. ...................., ngày.......tháng......năm.......
THÔNG BÁO

Về ........................(2)......................................

Kính gửi: .................................................................................................................

......................................................(3).......................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nơi nhận:

- Như trên

- ..............;

- Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Dùng cho các cơ quan, đơn vị để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; truyền đạt kịp thời các quyết định của cấp trên.

Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản pháp quy (Quyết định, Chỉ thị) để cấp dưới thực hiện. Không dùng hình thức thông báo để thay văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của cơ quan.

(2) Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc...).

(3) Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.

4. Các lưu ý khi soạn và sử dụng các loại thông báo

  • Xây dựng bố cục thông báo:

5. Cách viết nội dung thông báo

Đánh giá bài viết
7 113.319
Việc làm - Nhân sự Xem thêm