Mẫu thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

1 156

Mẫu số 04-DS - Thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số 04-DS - Thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự được ban hành kèm theo Dự thảo Nghị quyết Ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự do Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành. Mời các bạn tham khảo.

 Nội dung của Thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (1)

Số: ......../TB-TA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....., ngày...... tháng ...... năm .......

THÔNG BÁO

NỘP LỆ PHÍ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

Kính gửi:(2)…………………………………………………...…….……..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………..……….........

Nơi làm việc: (4) ……………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………; số fax: ……………….......(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………..………………....….................. (nếu có)

Sau khi xem xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và các tài liệu, chứng cứ kèm theo;

Xét thấy việc dân sự theo đơn yêu cầu của người yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân …………. và người yêu cầu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 149 và khoản 4 Điều 363 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Tòa án nhân dân …………………… thông báo cho(5) …………….. biết.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này phải đến trụ sở Cơ quan thi hành án dân sự ...............................…, địa chỉ: …...…………… để nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự là: ................ (bằng chữ: ................) và nộp cho Tòa án nhân dân ............... biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Hết thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu ……..(6) không nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự mà không có lý do chính đáng thì Tòa án sẽ trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự cho ………...(7) theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 364 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

Thẩm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số ....-DS:

(1) Ghi tên Tòa án ra thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc của người yêu cầu; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức yêu cầu (ghi theo đơn yêu cầu). Lưu ý đối với cá nhân thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(5), (6) và (7) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho Ông, cho Bà biết); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

Thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Đánh giá bài viết
1 156
Thủ tục hành chính Xem thêm