Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng là gì? Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng là gì?

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, số tiền tạm ứng chi phí... Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN …..(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/TB-TA

…., ngày tháng năm

THÔNG BÁO
NỘP TIỀN TẠM ỨNG CHI PHÍ TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG

Kính gửi: Ông/Bà (2)

Địa chỉ: (3)

Xét thấy Ông/Bà (4) thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại (5), Tòa án nhân dân... (6) thông báo: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông/Bà (7) phải nộp tiền tạm ứng lần thứ (8) chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng với số tiền là:....(bằng chữ:...) (9) vào tài khoản ngân hàng sau đây của Tòa án:

Số tài khoản: (10)

Tên tài khoản: (11)

Ngân hàng/Chi nhánh ngân hàng và địa chỉ: (12)

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thì thời hạn nộp tiền tạm ứng không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án. Hết thời hạn này, nếu Ông/Bà (13) không nộp tiền tạm ứng, thì Tòa án đình chỉ giải quyết vụ, việc dân sự/vụ án hành chính theo quy định tại (14).

Khi nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng Ông/Bà (15) cần lưu ý:

1. Không được thanh toán phí ngân hàng vào số tiền tạm ứng phải nộp nêu trên.

2. Ghi rõ nội dung nộp tiền: nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng.

3. Gửi lại cho Tòa án bản chụp chứng từ nộp tiền thông qua hộp thư điện tử (16).

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị Ông/Bà (17) liên hệ với Tòa án theo số điện thoại...; số Fax:...; Hộp thư điện tử:.... (18)/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tống đạt, thông báo văn bản tố tụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm