Mẫu thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

1 2.448

Mẫu thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí được ban hành kèm theo Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí thuộc ngân sách nhà nước. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đơn vị:.......

Số:..............

V/v: Đề nghị được phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức đặt in/tự in/biên lai điện tử

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……ngày……tháng……năm……

Kính gửi: (Chi) Cục Thuế …..

1. Tên đơn vị đăng ký tự in biên lai: .........................................................

- Mã số thuế .............................................. Điện thoại..................................

- Địa chỉ giao dịch.........................................................................................

- Tổ chức thu loại phí, lệ phí.........................................................................

- Số điện thoại giao dịch:..............................................................................

2. Địa điểm thu phí, lệ phí tại:.....................................................................

3. Đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí như sau:

3.1 Căn cứ Thông tư/Quyết định số .......... ngày……của ........ quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí/lệ phí ......;

Căn cứ Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày …. tháng …. năm 2016 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí;

Chúng tôi thông báo (Chi) Cục Thuế …………… về việc phát hành biên lai đặt in, tự in, biên lai điện tử như sau:

3.2 Đăng ký sử dụng biên lai đặt in như sau:

- Nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên, số lượng từng loại Biên lai, ký hiệu từ số…đến số….

- Số biên lai này được đặt in tại …(ghi rõ tên nhà in) và đăng ký sử dụng tại địa phương .........từ ngày ........

- Mẫu biên lai thu phí, lệ phí kèm theo.

3.3 Đăng ký sử dụng biên lai tự in như sau:

- Nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên, từ số … đến số….

- Số biên lai này đăng ký sử dụng tại địa phương .............., từ ngày……….

- Tên hệ thông thiết bị (máy tính, máy in, phần mềm ứng dụng) dùng để in biên lai.

- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật tự in Biên lai thu tiền phí, lệ phí.

- Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan tới việc in, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in trong nội bộ tổ chức.

- Mẫu Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in (kèm theo).

3.4 Đăng ký sử dụng biên lai điện tử như sau:

- Nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên, từ số… đến số….

- Số biên lai này đăng ký sử dụng tại địa phương ................, từ ngày ……….

- Tên phần mềm hoặc giải pháp tạo Biên lai điện tử;

- Tên nhà cung cấp giải pháp Biên lai thu tiền phí, lệ phí điện tử.

- Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan tới việc tạo, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu Biên lai điện tử trong nội bộ tổ chức.

Chúng tôi cam kết thực hiện việc tạo, phát hành, quản lý, sử dụng biên lai theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)

Mẫu thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

Mẫu thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

Đánh giá bài viết
1 2.448
Thủ tục hành chính Xem thêm