Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

1 12.406

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất

Giống như thủ tục sử dụng hóa đơn thông thường, khi doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử đều phải có thông báo phát hành hóa đơn điện tử. VnDoc.Com xin giới thiệu tới các bạn mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tửMẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Nội dung chi tiết của Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính)

1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn (Công ty A): ......................................................................................

2. Mã số thuế: ...........................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................................

4. Điện thoại: ............................................................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành: ..............................................................................................................

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng
  Hóa đơn GTGT   AA/11T        
               

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: ...........................................................................................

7. Ghi rõ "Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị" trong trường hợp tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

..........., ngày.........tháng.........năm.........

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 12.406
Thủ tục hành chính Xem thêm