Mẫu thông báo số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa dành cho Sở Tài chính

1 9

Mẫu thông báo số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa dành cho Sở Tài chính là gì? Mẫu bản thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa dành cho Sở Tài chính là gì?

Mẫu thông báo số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa dành cho Sở Tài chính là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa dành cho Sở Tài chính. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, số tiền bảo vệ... Mẫu được ban hành theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu thông báo số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa dành cho Sở Tài chính

UBND TỈNH ………….
SỞ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..
V/v thông báo số tiền bảo
vệ, phát triển đất trồng lúa

………., ngày…… tháng …….. năm ……..

Kính gửi: ……….(tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân)

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Căn cứ Nghị định số ……./2019/NĐ-CP ngày …… tháng ...... năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày….tháng….. năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Sau khi xem xét hồ sơ do …….(tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân) đề nghị, Sở Tài chính thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp của ………..(tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân) đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước như sau:

1. Xác định số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp:

Diện tích đất chuyên trồng lúa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp phải nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa là: …………. m2.

Giá đất nông nghiệp để tính tiền bảo vệ đất trồng lúa là: …………………./m2.

Tổng số tiền bảo vệ đất trồng lúa phải nộp là: ………….. m2 (diện tích) x …………đ/m2 (giá đất) x tỷ lệ nộp (%) theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh = …………….. đồng (Bằng chữ:……………….).

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày văn bản này được ký, ………………. (tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân) có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nêu trên vào ngân sách cấp tỉnh tại Kho bạc Nhà nước theo Tài khoản: 7111; Chương: là chương của đơn vị nộp tiền nếu có; tiểu mục: 4914. Sau thời hạn trên, ……….(tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân) sẽ phải nộp thêm tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Sở Tài chính thông báo để ……….(tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân) được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh;
- Chi cục thuế huyện…….;
- Phòng TC-KH huyện…..;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TÀI CHÍNH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thông báo số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa dành cho Sở Tài chính

Mẫu thông báo số tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa dành cho Sở Tài chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm