Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

1 120

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán là mẫu bản thông báo của doanh nghiệp về việc tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp mình. Mẫu nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, thời gian bắt đầu tạm ngừng kinh doanh... Mẫu thông báo được ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Mẫu bản đăng ký tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Mẫu quyết định chấp thuận cho đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

PHỤ LỤC 8
MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
(Ban hành theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  ............., ngày ......... tháng ..... năm 20.....

THÔNG BÁO
V/v tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

1. Tên doanh nghiệp: .................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

Địa chỉ giao dịch: ......................................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy tờ khác có giá trị tương đương) số ... do ... (tên cơ quan cấp)... cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ...., thay đổi lần thứ ... ngày ... tháng ... năm ...

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số....... cấp lần đầu ngày .... tháng ... năm ......., cấp lại lần thứ ...... ngày ... tháng ... năm ...

5. Thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

Thời gian tạm ngừng: ..................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ....... tháng ....... năm ......

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày .......... tháng ...... năm ......

Lý do tạm ngừng: .........................................................................................................

6. Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan:

..............................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 120
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm