Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư

1 3

Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của VnDoc.com để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư là gì?

Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, người thông báo...

2. Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

………., ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO THANH TOÁN LỢI TỨC

1.Tên quỹ: ……………………..………………………………………………………

2.Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành: ………………………………………….

3.Công ty quản lý quỹ:

– Tên công ty: …………………………………………………………………………

– Tên tiếng Anh: ………………………………………………………………………

– Số giấy phép:……………………Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: ……………

– Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

– Điện thoại:……………………………………………… Fax:………………………

4.Ngân hàng giám sát:

– Tên ngân hàng: ………………………………………………………………………

– Tên tiếng Anh: ……………………………………………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….

– Số giấy phép hoạt động lưu ký:……………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp …...

– Điện thoại: ……………………………… Fax: ……………………………………..

5.Lợi nhuận đã thực hiện trong kỳ, lợi nhuận tích lũy, lợi nhuận giữ lại, lợi nhuận phân chia:

6.Thời điểm, phương thức, hình thức thanh toán.

7.Thông tin về nhà đầu tư

– Tên nhà đầu tư: ………………………………………………………………………

– Số CMT/hộ chiếu/Số giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/tài liệu tương đương: …………………………………………………..

– Quốc tịch: ……………………………………………………………………………

– Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………

8.Thông tin về mức thanh toán lợi tức cho nhà đầu tư:

– Số lượng chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư: …………………………………………

– Mức chi trả lợi tức …..(bằng tiền)….và/hoặc ….(bằng chứng chỉ quỹ phát hành thêm) trên một chứng chỉ quỹ

– Tổng mức thanh toán…..(bằng tiền)….và/hoặc (bằng chứng chỉ quỹ phát hành thêm) cho nhà đầu tư

 

Giám đốc công ty quản lý quỹ

Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư

Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm