Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

6 16.175

Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là biểu mẫu dùng cho các doanh nghiệp muốn thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi nội dung đăng ký của doanh nghiệp mình, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy trong cùng tỉnh

Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-1 theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Nội dung cơ bản của phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

TÊN DOANH NGHIỆP
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Số: .............

...., ngày ... tháng ... năm.........

THÔNG BÁO 
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):...............   

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

 

- Địa chỉ trụ sở chính

 

- Ngành, nghề kinh doanh

 

- Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

 

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

 

2.Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)2:

Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu
- Ngành, nghề kinh doanh  
- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân  
- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức  
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần  
- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần  
- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài  
- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp  
- Thông tin đăng ký thuế  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                                                                  
- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa): ...................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có): ...........................................

..................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có): ........................................................................

..................................................................................................................................

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ......................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................

Tỉnh/Thành phố: .........................................................................................................

Quốc gia: ..................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: .............................................................

Email: ………………………………………. Website: .......................................................

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/
THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: ............................................................................................

Vốn điều lệ mới: ......................................................................................................

Thời điểm thay đổi vốn: ............................................................................................

Hình thức tăng, giảm vốn: ........................................................................................

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp

Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/cổ đông sáng lập công ty cổ phần/cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-7, Phụ lục I-8, Phụ lục I-9.

(Đối với thành viên, cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên, danh sách cổ đông không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi4

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ
CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Vốn đầu tư đã đăng ký:............................................................................................

Vốn đầu tư sau khi thay đổi:.....................................................................................

Thời điểm thay đổi vốn:............................................................................................

Hình thức tăng, giảm vốn:.........................................................................................

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,
CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).

Các bạn có thể tải bản DOC và PDF về để xem đầy đủ chi tiết bản Phụ lục II-1: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

6 16.175
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp để xem.
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm