Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế là mẫu bản thông báo được đơn vị doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh để thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung đăng ký thay đổi thông tin. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế tại đây.

Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI 2017

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu số 19/KTTT: Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Số: .............

..............., ngày ... tháng ... năm....

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):.....

........................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ....................................................

Điện thoại: ...........................................................................................

Họ và tên Kế toán trưởng: ....................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ..........................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh: .......................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................

Điện thoại: .................................................. Fax: ................................

Email: .................................................................................................

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày ..../..... đến ngày .../....

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5 Tổng số lao động: .................................................................................
6 Đăng ký xuất khẩu: ...............................................................................
7

Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng: ............................................................................

Tài khoản kho bạc: ................................................................................

8

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

9 Ngành, nghề kinh doanh chính2: .......................................................................

1 Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi

2 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ đính kèm:

- …………………..

- ………………….

- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
3 10.472
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm