Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

1 400

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi thông tin người hưởng. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin người hưởng. Mẫu được ban hành theo Công văn 1569/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng tại đây.

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng

Nội dung cơ bản của Mẫu thông báo thay đổi thông tin người hưởng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã............

Tên tôi là: ........................................... Ngày, tháng, năm sinh: ................................

Số sổ BHXH/Số định danh: ......................................................................................

Số chứng minh nhân dân:.............ngày cấp:............., nơi cấp: ..................................

Từ tháng................... năm......................, đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, bổ sung thông tin của tôi như sau:

Thông tin người hưởng Thông tin trước khi thay đổi, bổ sung Thông tin đề nghị thay đổi, bổ sung
1. Giới tính    
2. Số điện thoại    
3. Số điện thoại người thân khi cần liên lạc    
4. Địa chỉ cư trú (ghi đầy đủ theo thứ tự số nhà, ngõ, ngách/hẻm, đường phố, tổ/thôn/xóm/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố, tỉnh/thành phố)    
5. Hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
5.1. Nhận bằng tiền mặt: Địa chỉ nhận (ghi đầy đủ: xã/phường, tổ dân phố/tổ chi trả, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)    
5.2. Nhận qua Tài khoản:    

- Tên chủ tài khoản

- Số tài khoản cá nhân

- Ngân hàng nơi mở TK

   

Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đổi, bổ sung của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                          ............, ngày ... tháng ... năm ...
  Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Ghi đầy đủ đối với những thông tin có thay đổi; thông tin nào không bổ sung, sửa đổi đề nghị gạch (x) vào ô tương ứng.

- Bổ sung thêm chỉ tiêu "Tên chủ tài khoản" tại Gạch đầu dòng thứ nhất Mục 5.2.

Đánh giá bài viết
1 400
Bảo hiểm Xem thêm