Mẫu thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ

Mẫu thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ

Mẫu thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ là mẫu bản thông báo được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho hội đồng đạo đức. Mẫu nêu rõ thông tin về hồ sơ tiếp nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ như sau:

BỘ Y TẾ
CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../K2ĐT-TNLS
V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ

Hà Nội, ngày...tháng...năm...

THÔNG BÁO
V/v Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (Cục KHCN&ĐT) thông báo tới [tên tổ chức thành lập Hội đồng đạo đức] về việc chúng tôi đã tiếp nhận được hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học số ………. ngày ……….

Đối chiếu với quy định tại Điều 17 của Thông tư số 45/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, Cục KHCN&ĐT thông báo về hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học như sau:

□ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 17 Thông tư 45/2017/TT-BYT.

□ Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cần bổ sung các tài liệu sau:

1. ................................................................................................................

2. ................................................................................................................

3. ................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNLS (02).

CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ

Mẫu thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mã số hoạt động cho HĐĐĐ

Đánh giá bài viết
1 27
Thủ tục hành chính Xem thêm