Mẫu thông báo tổ chức bán lẻ thuốc lưu động

1 20

Mẫu thông báo về việc tổ chức bán lẻ thuốc lưu động

Mẫu thông báo về việc tổ chức bán lẻ thuốc lưu động là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tổ chức bán lẻ thuốc lưu động. Mẫu nêu rõ thông tin bán lẻ thuốc, cơ sở bán lẻ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc tổ chức bán lẻ thuốc lưu động như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG

Kính gửi: Sở Y tế…………………………………………

Tên cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động .…………….………………………………

Địa chỉ:.…………….……………; Số giấy CNĐĐKKDD: ………………………….….

Địa điểm bán lẻ thuốc lưu động tại: ………………………….(1) ..……………………

Tên người bán lẻ thuốc lưu động:.…………….…………… Số điện thoại: …………

Trình độ chuyên môn: .…………….……………………….……………………………..

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ……………..…

Ngày cấp:.…………….……………………… Nơi cấp: .…………….…………..………

Thường trú tại .…………….………………..…….………………………………………..

Cơ sở cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc tổ chức bán lẻ thuốc lưu động./.

 

.........., ngày...tháng...năm...

 

CƠ QUAN CẤP
(Ký tên, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Liệt kê các địa điểm bán lẻ thuốc lưu động

Mẫu thông báo về việc tổ chức bán lẻ thuốc lưu động

Mẫu thông báo về việc tổ chức bán lẻ thuốc lưu động

Đánh giá bài viết
1 20
Thủ tục hành chính Xem thêm