Mẫu thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

1 374

Mẫu thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ được ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Mẫu bao gồm các thông tin: Tên cơ sở tín ngưỡng, địa chỉ, người đại diện....

Nội dung của Mẫu thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO
Tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa): .................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Người đại diện(3):

Họ và tên:……….……….……….……….…….……….………. Năm sinh: ............…

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ...............................................................

Ngày cấp: ……….……….………. Nơi cấp: ..................................................................

Thông báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ với các nội dung sau:

TT

Tên lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Nội dung

Quy mô

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

           

2

           

           

N

           

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình lễ hội; dự kiến thành viên ban tổ chức lễ hội và ghi rõ các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.

Mẫu thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Mẫu thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Đánh giá bài viết
1 374
Thủ tục hành chính Xem thêm