Mẫu thông báo tống đạt văn bản tố tụng

Mẫu thông báo tống đạt văn bản tố tụng là gì? Mẫu thông báo tống đạt văn bản tố tụng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo tống đạt văn bản tố tụng là gì?

Mẫu thông báo tống đạt văn bản tố tụng là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tống đạt văn bản tố tụng. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo... Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu thông báo tống đạt văn bản tố tụng

…………………(17)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…..
V/v tống đạt văn bản tố tụng

……, ngày tháng năm

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán/ Lãnh sự quán Việt Nam tại (18) trân trọng thông báo cho Tòa án nhân dân (19) về kết quả tống đạt văn bản tố tụng như sau:

1. Văn bản, giấy tờ gửi kèm Công văn số..../TA-CV ngày...tháng.... năm... (20) của Quý tòa đã được giao cho:

Ông/Bà (21)

Địa chỉ: (22)

Ông/Bà (23)

Địa chỉ: (24)

Mối quan hệ với đương sự (25)

 

Thời gian giao nhận (26)

 

Địa điểm giao nhận (27)

 

2. Văn bản, giấy tờ gửi kèm Công văn số /TA-CV ngày...tháng.... năm...(28) của Quý tòa không thể giao được cho đương sự vì lý do sau đây:

(29) □

Đương sự từ chối nhận

(30) □

(31) □

(32) □

(33) □

Địa chỉ của đương sự không đúng

Họ tên của đương sự không đúng

Họ tên, địa chỉ của đương sự không đúng

Địa chỉ không có thật

(34) □

(35) □

Đương sự không có mặt tại địa chỉ

Đương sự không có mặt tại địa chỉ; người khác ở tại cùng địa chỉ từ chối nhận thay

(36) □

Đương sự đã chuyển đến địa chỉ mới nhưng không rõ địa chỉ mới

(37) □

Địa chỉ thiếu chi tiết: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

(38) □

Lý do khác: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

3. Tiền cước bưu chính

Tiền cước bưu chính là … (39); Tương đương...đô la Mỹ, theo tỷ giá hối đoái giữa đồng ... (40) và đồng đô la Mỹ vào ngày ... tháng ... năm ... (41) của Ngân hàng (42)

Ghi chú:

Trường hợp Quý Tòa cần biết thêm thông tin chi tiết, thì xin liên hệ theo số điện thoại: (43) ………….; số Fax: (44) ………….. và hộp thư điện tử (45).

Giấy tờ gửi kèm: (46)

……………….. (47)

Chữ ký, họ tên người ký và đóng dấu Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán/Lãnh sự quán

Mẫu thông báo tống đạt văn bản tố tụng

Mẫu thông báo tống đạt văn bản tố tụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm