Mẫu thông báo từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý

Thông báo từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu thông báo từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý là biểu mẫu được ban hành kèm thông tư 12/2018/TT-BTP về việc từ chối đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của các cá nhân hay tổ chức. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu thông báo, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Thông báo từ chối yêu cầu trợ giúp pháp lý

THÔNG BÁO

Về việc từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý

                     Kính gửi: Ông/bà ….…….(5)……. hoặc…………. (6)…………

                     Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………...........

……..(2)……. nhận được đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của Ông/Bà …………..(5) …………….....hoặc ……… (6)...., địa chỉ

liên hệ: ……………………… về việc ……………(7) ………......................................................................................................

Sau khi nghiên cứu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và các tài liệu gửi kèm theo (nếu có) cho thấy vụ việc của Ông/Bà thuộc

trường hợp từ chối thụ lý theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Luật Trợ giúp pháp lý.

Vậy ……….(2)…………. thông báo để Ông/Bà được biết. Nếu Ông/Bà có vướng mắc hoặc vấn đề gì chưa rõ, đề nghị

Ông/Bà liên hệ với ………………(2)…………… để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TT/CN/TC.

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành văn bản;

(2): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(3): Số, ký hiệu văn bản;

(4): Địa danh;

(5): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;

(6): Họ và tên người có yêu cầu trợ giúp pháp lý;

(7): Ghi tóm tắt yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Mẫu thông báo từ chối thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu thông báo từ chối yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đánh giá bài viết
1 358
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm