Mẫu thông báo văn bản tố tụng của tòa án nhân dân

Mẫu thông báo văn bản tố tụng của tòa án nhân dân là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo văn bản tố tụng của tòa án nhân dân là gì?

Mẫu thông báo văn bản tố tụng của tòa án nhân dân là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về văn bản tố tụng của tòa án nhân dân. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo... Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu thông báo văn bản tố tụng của tòa án nhân dân

TÒA ÁN NHÂN DÂN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TA-CV
V/v thông báo văn bản tố tụng

…., ngàythángnăm

Kính gửi: Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại.... (2)

Tòa án nhân dân (3) đang giải quyết việc dân sự/vụ án dân sự/vụ án hành chính (4) thụ lý số (5) có đương sự là Ông/Bà.... (6) trước đây có địa chỉ tại... (7)

Căn cứ quy định tại... (8) của Bộ luật tố tụng dân sự/ Luật tố tụng hành chính, Tòa án đề nghị Quý cơ quan tiến hành niêm yết công khai văn bản tố tụng (9) tại trụ sở/thông báo văn bản tố tụng (10) trên cổng thông tin điện tử của Quý cơ quan.

Sau khi thực hiện xong, đề nghị Quý cơ quan điền thông tin về kết quả thực hiện vào mặt sau của Công văn này và gửi cùng các giấy tờ liên quan cho Tòa án theo địa chỉ (11).

Trong trường hợp Quý cơ quan cần biết thêm thông tin chi tiết, thì có thể liên hệ với Tòa án theo số điện thoại (12); số Fax (13), hộp thư điện tử (14).

Tòa án nhân dân (15) trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ việc.

THẨM PHÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo văn bản tố tụng của tòa án nhân dân

Mẫu thông báo văn bản tố tụng của tòa án nhân dân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm