Mẫu thông báo văn bản tố tụng

Mẫu thông báo văn bản tố tụng là gì? Mẫu thông báo văn bản tố tụng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo văn bản tố tụng là gì?

Mẫu thông báo văn bản tố tụng là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về văn bản tố tụng. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin văn bản tố tụng... Mẫu được ban hành theo Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Bộ Ngoại giao.

2. Mẫu thông báo văn bản tố tụng

………………..(16)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./…
V/v thông báo văn bản tố tụng

……, ngàythángnăm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán/ Lãnh sự quán Việt Nam tại (17) trân trọng thông báo cho Tòa án nhân dân (18) về kết quả niêm yết công khai/thông báo văn bản tố tụng trên cổng thông tin điện tử như sau:

1. Thời gian niêm yết công khai tại trụ sở:

Từ ngày...tháng...năm đến ngày...tháng...năm... (19)

2. Thời gian thông báo trên Cổng thông tin điện tử:

Từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng... năm.... (20)

3. Thay thế việc thông báo trên cổng thông tin điện tử bằng việc niêm yết công khai:

Thời gian niêm yết công khai tại trụ sở:

Từ ngày...tháng...năm đến ngày...tháng...năm... (21)

4. Lý do không thể thực hiện được việc thông báo trên cổng thông tin điện tử (22):

…………………………………………………………………………………….

(23)

Đương sự không đến nhận văn bản tố tụng

(24)

Đương sự đã đến nhận văn bản tố tụng

Tiền cước bưu chính

Tiền cước bưu chính là ……. (25); Tương đương...đô la Mỹ, theo tỷ giá hối đoái giữa đồng... (26) và đồng đô la Mỹ vào ngày...tháng ...năm... (27) của Ngân hàng (28)

Ghi chú:

Trong trường hợp Quý cơ quan cần biết thêm thông tin chi tiết, thì có thể liên hệ theo số điện thoại …… (29); số Fax …….. (30) và hộp thư điện tử ….. (31).

Giấy tờ gửi kèm: (32)

……………… (33)

Chữ ký, họ tên người ký và đóng dấu
Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán/Lãnh sự quán

Mẫu thông báo văn bản tố tụng

Mẫu thông báo văn bản tố tụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm