Mẫu thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

1 43

Mẫu thông báo về khoản tổ chức lễ hội tín ngưỡng

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO
Về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):..................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Người đại diện(3):

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:......................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ...............................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.......................................................................................

Thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng với nội dung sau:

TT

Tên lễ hội

Khoản thu(4)

Tổng khoản thu

Mục đích sử dụng khoản thu

Ghi chú

1

         

2

         

         

N

         
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (1) Địa đanh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.

(4) Ghi rõ số tiền của từng khoản thu.

Mẫu thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Mẫu thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Đánh giá bài viết
1 43
Thủ tục hành chính Xem thêm