Mẫu thông báo về nội dung tố cáo

1 4

Mẫu thông báo về nội dung tố cáo là gì? Mẫu thông báo về nội dung tố cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo về nội dung tố cáo là gì?

Mẫu thông báo về nội dung tố cáo là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về nội dung tố cáo. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin tố cáo...

2. Mẫu thông báo về nội dung tố cáo

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/TB-...(3)...

...(4)..., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
Về nội dung tố cáo

....(5) ………………… đã nhận được đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của .....(6).........................................................................................…………...............

Theo quy định của pháp luật, ……………………………(7) ………………………..

Vậy thông báo để …………………(6) biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- ……….(6);
- ………………..;
- Lưu: VT.

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, du)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

(4) Địa danh.

(5) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

(6) Họ và tên của người bị tố cáo.

(7) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã thụ lý tố cáo (ghi rõ nội dung thụ lý tố cáo và thời hạn giải quyết tố cáo).

Mẫu thông báo về nội dung tố cáo

Mẫu thông báo về nội dung tố cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm