Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra

Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra là gì? Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra là gì?

Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc kết thúc thanh tra. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo... Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra

………………(1)
ĐOÀN THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………(2), ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
Về việc kết thúc thanh tra

Kính gửi: …………………………………………(3)

Thực hiện Quyết định thanh tra số…..ngày…../…../…..của……………….(4)

về việc ………………………………….(5) đối với …………………………….(6), từ ngày…../…../…..đến ngày…../…../…../ Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Kế hoạch số …..đã được …………...(7) phê duyệt. Kể từ ngày…../…../….. Đoàn sẽ kết thúc làm việc tại các cơ quan, đơn vị được thanh tra. Trong quá trình xây dựng Kết luận thanh tra, nếu cần bổ sung hoặc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung thanh tra, đề nghị …………………………(3) quan tâm chỉ đạo đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Đoàn thanh tra xin thông báo để đồng chí/ông/bà biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……(7) để b/c;

- Đ/c Chánh TTra để b/c;

- Lưu: VT, ĐTT.

TRƯỞNG ĐOÀN

Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra

Mẫu thông báo về việc kết thúc thanh tra

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 26
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm