Mẫu thống kê kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

Mẫu thống kê về kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

Mẫu thống kê về kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên. Mẫu thống kê nêu rõ kết quả học tập và rèn luyện... Mẫu được ban hành theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thống kê về kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên như sau:

Thống kê kết quả học tập và kết quả rèn luyện của Học sinh, sinh viên

Số
TT

Ngành

Tổng sốHS, SV

Xuất
sắc

Giỏi

Khá

TB
khá

Trung
bình

Yếu

Kém

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Kết quả học tập

1

Ngành 1

2

Ngành 2

...

.....

II

Kết quả rèn luyện:

1

Ngành 1

2

Ngành 2

...

.....

Tổng cộng:

Mẫu thống kê về kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

Mẫu thống kê về kết quả học tập và kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

Đánh giá bài viết
1 134
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm