Mẫu thống kê tổng hợp thuốc điều trị cho bệnh nhân BHYT KCB ngoại nội trú

Mẫu thống kê tổng hợp thuốc điều trị cho bệnh nhân BHYT KCB ngoại nội trú là gì? Mẫu thống kê gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thống kê tổng hợp thuốc điều trị cho bệnh nhân BHYT KCB ngoại nội trú là gì?

Mẫu thống kê tổng hợp thuốc điều trị cho bệnh nhân BHYT KCB ngoại nội trú là mẫu bảng thống kê được lập ra để thống kê tổng hợp thuốc điều trị cho bệnh nhân bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại nội trú. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê, thông tin thuốc điều trị... Mẫu được ban hành theo Quyết định 160/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Mẫu thống kê tổng hợp thuốc điều trị cho bệnh nhân BHYT KCB ngoại nội trú

BỘ Y TẾ/SỞ Y TẾ ………….
TÊN CSKCB

Mẫu số 20/BHYT

THỐNG KÊ TỔNG HỢP THUỐC QUÝ …. NĂM ….
ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN BHYT KCB NGOẠI TRÚ/NỘI TRÚ

Đơn vị: đồng

TT

Tên thuốc

Hàm lượng

Số ĐK /GPNK

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

Tổng cộng


Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng khoa dược
(ký, ghi rõ họ tên)


Kế toán trưởng
(ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng ... năm …
Giám đốc
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu thống kê tổng hợp thuốc điều trị cho bệnh nhân BHYT KCB ngoại nội trú

Mẫu thống kê tổng hợp thuốc điều trị cho bệnh nhân BHYT KCB ngoại nội trú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm