Mẫu thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại

1 2

Mẫu thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại là gì? Mẫu thực hiện rút vốn vay nước ngoài gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại là gì?

Mẫu thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại là mẫu bảng thực hiện được lập ra để ghi chép về việc thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại. Mẫu nêu rõ nội dung rút vốn... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

THỰC HIỆN RÚT VỐN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

TÊN DỰ ÁN

 

RÚT VỐN TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

Loại tiền

Nguyên tệ

Quy USD

Quy VND

A

1

2

3

TNG CỘNG

Chính phủ nước ngoài

Nước ….

Dự án ….

Dự án ….

Tổ chức quốc tế

Tổ chức

Dự án …..

Dự án …..

Các TCTD, NHTM

Ngân hàng.....

Dự án …..

Dự án …..

Tổ chức khác (nếu có)

Tên tchc ....

Dự án ….

Dự án …..

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố vào thời điểm phát sinh giao dịch

 

……, Ngày ….. tháng …… năm….

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại

Mẫu thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm