Mẫu thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài

1 3

Mẫu thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài là gì? Mẫu thực hiện trả nợ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài là gì?

Mẫu thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài là mẫu bảng thực hiện được lập ra để ghi chép về việc trả nợ trực tiếp cho nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung thực hiện trả nợ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

THỰC HIỆN TRẢ NỢ TRỰC TIẾP CHO NƯỚC NGOÀI

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

TÊN DỰ ÁN

Loại tiền

Trả nợ trực tiếp nước ngoài theo nguyên tệ

Quy USD

Quy VND

Gốc

Lãi

Phí

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

TNG CỘNG

Chính phủ nước ngoài

Nước ….

Dự án …..

Tổ chức quốc tế

Tổ chức

Dự án …..

Các TCTD, NHTM

Ngân hàng....

Dự án …..

Tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức ....

Dự án…..

-

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ

 

……, Ngày ….. tháng …… năm….

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài

Mẫu thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm