Mẫu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán BHYT

Mẫu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán BHYT là gì? Mẫu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán bảo hiểm y tế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán BHYT là gì?

Mẫu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán BHYT là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán bảo hiểm y tế. Mẫu nêu rõ thông tin thuốc, hợp chất... Mẫu được ban hành theo Quyết định 160/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Mẫu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán BHYT

Cơ sở KCB: ………..

Mẫu số 33/BHYT

THUỐC PHÓNG XẠ VÀ HỢP CHẤT ĐÁNH DẤU THANH TOÁN BHYT

STT

Loại DVKT

Hợp chất đánh dấu

Tên

Giá (đồng)

Tên HCĐD

Đơn vị (kit/lọ)

Đơn giá (đồng)

Định mức sử dụng nhà SX

Định mức SD thực tế

Thành tiền (đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng KHTH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm …..
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán BHYT

Mẫu thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu thanh toán BHYT

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm